Dokumenta 2024.

XXVII Sednica – Redovna skupština 17.06.2024.

Zapisnik sa XXVII sednice skupštine

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj XXVII sednici skupštine akcionara

Izveštaj o rezulktatima glasanja sa XXVII sednice

Odluke donete na XXVII sednici 17.06.2024.

Izveštaj o naknadama

Poziv akcionarima

Izjava o punomoćniku – sadržaj punomoćja 2024

Formular za glasanje u odsustvu – fizičko lice 2024

Formular za glasanje u odsustvu – pravno lice 2024

Godišnji izveštaj pojedinačni 2023.

Konsol.godišnji izveštaj 2023.